Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрАжиллагсдын хариуцлагын даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэрХариуцлагын даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлАжилтнуудын ажил олгогчийн өмчинд хүлээх хариуцлага байна.
Даатгалын үндсэн эрсдэлАжил олгогчийн эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол; 
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ0,3%-1,5% байна.
4Нөхөн төлбөр олголтДаатгагч дараах бичиг баримтуудаас үндэслэн нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ. Үүнд:Байгууллагын албан тоотДаатгалын баталгааНөхөн төлбөрийн маягт /Даатгагчаас авч бөглөх/Даатгуулагчийн эсрэг ажил олгогчийн гаргасан нэхэмжлэлХохирлын талаарх мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтХохирлын хэмжээг тодорхойлсон баримтШаардлагатай гэж үзвэл бусад баримт бичигДаатгагч бүрэн, шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно.  Нөхөн төлбөрийг Даатгуулагчид эсвэл Даатгуулагчийн буруугаас хохирсон гуравдагч этгээд, эсвэл түүний хууль ёсны өв залгамжлагчид  олгоно.Даатгагч шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоног хүртэлх хугацаанд нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх ба хөндлөнгийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах зэрэг Даатгагчаас шалтгаалахгүй нэмэлт хугацаа шаардлагатай болсон  тохиолдолд нэмэлт 30 хоногт багтаан нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ. Даатгагч хуулийн хугацаанд нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэх ба хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд ажлын хоног тутамд 0.5%-ийн алданги тооцно. 
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй үеийн тохиолдол;Хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдаагүй ажил үүргийг гүйцэтгэж байхдаа учруулсан хохирлыг;Даатгуулагч нь гүйцэтгэж байгаа ажлынхаа дагуу тухайн мэргэжлийг эзэмшээгүй болон мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ нь хууль ёсны биш тохиолдлыг;Удирдлагын алдаатай, буруу зааврын дагуу болон шаардлага хангахгүй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэглэснээс үүсэн хариуцлагыг;Нотолгоогүй хохиролДаатгуулагчийн хариуцах хэсэгӨөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;Даатгалын гэрээнд бүртгэгдээгүй гар утас, электрон төхөөрөмжид учирсан хохирол;