Ипотекийн зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрЗээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндийн даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйл Зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэнд байна. 
Даатгалын үндсэн эрсдэлГэнэтийн ослын улмаас нас барахГэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдахСураггүй алга болсон нь тогтоогдсон
Даатгалын нэмэлт эрсдэлГэмтлийн гаралтай харвалтГэмтлийн улмаас зүрх зогсох
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ  0,1% – 1,3% байна.
4Нөхөн төлбөр олголтДаатгагч дараах бичиг баримтуудыг үндэслэн нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ. Үүнд:Даатгалын баталгааНөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл, албан бичигНөхөн төлбөрийн маягт /Даатгагчаас авч бөглөх/Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг;      Зээлдэгчийн зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга;Зээлийн барьцааны гэрээ байгаа тохиолдолд тус гэрээний хуулбар;Зээл хүссэн өргөдөл буюу анкет;Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь;Зээл төлөлтийн мэдээ буюу зээлдэгч бүрийн үндсэн зээл, түүний хүүгийн тооцоололИргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг зээлийн хувийн хэрэгт буй адилтгах баримт бичгийн хуулбар;Даатгалын эрсдэл үүссэнийг нотлох баримтууд:Нас барсныг тодорхойлох гэрчилгээ;Хохирлын талаарх мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтХохирлын хэмжээг тодорхойлсон баримтДаатгуулагчийн эсрэг гаргасан нэхэмжлэл (төлбөрийн баримтуудыг хавсаргана.)Хохирогчийн талаарх шүүх эмнэлгийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрШаардлагатай гэж үзвэл бусад баримт бичигДаатгагч  шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ, хуулийн хугацаанд нөхөн төлбөр олгоогүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хоног тутамд гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0.5 хувиар алданги тооцож даатгуулагчийн нөхөн төлбөр дээр нэмж олгоно.Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал шаардвал хугацааг сунгаж болно.Нөхөн төлбөрийг даатгуулагчид эсвэл хохирсон гуравдагч этгээдэд олгоно. 
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Зээлдэгч амиа хорлох, амиа хорлохыг завдах, өөрийн биед санаатайгаар гэмтэл учруулахЗээлдэгч этгээд ХДХВ-ын халдвар авах болон ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин, жирэмслэлт, төрөлт, гоо сайхны мэс засал, эмчийн бус заавар болон стандартын бус эмчилгээ, үйлчилгээ, судалгаа, туршилтын чанартай эмчилгээ, үйлчилгээний үр дагавараас нас барах хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж зээлээр худалдан авсан бараа, үйлчилгээний үнэ төлөх үүрэг нь тасалдсан тохиолдол;Зээлээр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан этгээд амиа хорлосон, амиа хорлохыг завдсан, хууль зөрчсөн үйлдэл, гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан, гэмт хэргийн зохион байгуулагчаар оролцсоноос үүдэн зээлийн эргэн төлөлт зөрчигдсөн тохиолдол;Согтууруулах ундаа, мансууруулах, сэргээх үйлчилгээтэй бодис болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас үүссэн хохиролДаатгалын тохиолдол болсныг нотлох боломжгүй бол;Даатгуулагчийн хариуцах хэсэгӨөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;Даатгалын гэрээнд бүртгэгдээгүй гар утас, электрон төхөөрөмжид учирсан хохирол;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *