Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Тээвэрлэгчийн тээж яваа ачаа, барааны өмчлөгч, эзэмшигчийн эд хөрөнгөнд хохирол учирсан тохиолдолд хохирлоо даатгалын компаниар барагдуулах ач холбогдолтой. 

ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ

Тээвэрлэгчийн ачиж яваа ачаа, барааны өмчлөгч, эзэмшигчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ 

Тээвэрлэж буй ачаа бараанд тээвэрлэгчийн буруугаас үүссэн зам тээврийн ослын улмаас хохирол учрах эрсдэл 

ХУГАЦАА

Та даатгуулах хугацаагаа 1-12 сар хүртэл өөрөө сонгох боломжтой.