Бизнес тасалдлын даатгал

Ач холбогдол: Танай байгууллагын хөрөнгөнд хохирол учирснаас шалтгаалан үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжгүй тохиолдолд даатгалын компаниас санхүүгийн алдагдал, хохиролыг нөхөн төлдөг ач холбогдолтой даатгал юм.


Онцлог: Үл хөдлөх хөрөнгө болон тоног төхөөрөмжийн даатгал дээр нэмэлтээр хийгэх бөгөөд дангаараа хийгддэггүй онцлогтой даатгал юм.


Хугацаа: Үл хөдлөх хөрөнгө болон тоног төхөөрөмжийн даатгалын гэрээний хугацаатай адил байна.


Үнэлгээ: Танай байгууллагын үл хөдлөх хөрөнгө болон тоног төхөөрөмжийн даатгалын үнэлгээний 20%-иас ихгүй байна.


Хураамж: Хамгаалалтын хэмжээ, хугацаа, бүтээгдэхүүн үйлдэврлэлтийн үйл явц зэргээс шалтгаалан 0.43% – 1.5%-иар тооцно.


Нөхөн төлбөр: Танай байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах тогмол зардлуудыг даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрБизнес тасалдлын даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэрСанхүүгийн даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлДаатгалын тохиолдлын улмаас даатгуулагчийн бизнес /олох байсан ашиг, үйл ажиллагааны зардал/
Даатгалын үндсэн эрсдэлГал, тэсрэлт дэлбэрэлт;Байгалийн гамшигийн үр дагавар /аянга цахилгаан, хүчтэй салхи, мөндөр, шуурга, үер, аадар бороо, их хэмжээний цас орж хунгарлах, хөрсний нуралт, газар хөдлөлт/;Ус чийгний эрсдэл;
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ0,15%-1,5% байна.
4Нөхөн төлбөр олголт 
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Бизнес тасалдлын даатгалын хувьд эрсдэл учирсанаас хойш эхний 30 хоног;Нотолгоогүй хохиролДаатгуулагчийн хариуцах хэсэгӨөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;Даатгалын гэрээнд бүртгэгдээгүй гар утас, электрон төхөөрөмжид учирсан хохирол; 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *