Зээлдэгчийн төлбөр тасалдлын даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрЗээлдэгчийн төлбөр тасалдлын даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Зээлийн даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлЗээлдүүлэгчээс зээлдэгчид олгосон зээлийн гэрээний төлбөр тасалдах;
Даатгалын үндсэн эрсдэлТөрийн болон орон нутгийн байгууллагын шийдвэрээр хийгдэж буй дахин төлөвлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, дэд бүтцийн засвар, шинэчлэлтийн улмаас зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож, орлого тасалдах;Зээлдэгч дампуурлын тухай хуулийн дагуу дампуурсаныг шүүх тогтоосон;Дайн байлдаан, хувьсгал, үймээн самуун, нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдлийн үр дагаварын улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдахБайгалийн эрсдэлийн улмаас үйл ажиллагаа доголдох, орлого тасалдах
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ0,5%-1,5% байна.
4Нөхөн төлбөр олголтХохирол учирсан даруйд даатгуулагч өөрт мэдэгдэж байгаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг даатгагчид мэдэгдэн, учирсан хохирлыг баталгаажуулах арга хэмжээг авах ба Даатгагчтай тохиролцсон хугацаанд хохирлын талаарх дараах баримт материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ.Үүнд:Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн албан бичиг;      Зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга;Зээлийн барьцааны гэрээ;Зээл хүссэн өргөдөл буюу анкет;Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь;Зээл төлөлтийн мэдээ буюу зээлдэгчийн үндсэн зээл, түүний хүүгийн тооцоололГэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл зэрэг зээлийн хувийн хэрэгт буй адилтгах баримт бичгийн хуулбар;Даатгалын эрсдэл үүссэнийг нотлох баримтууд:Даатгуулагч дампуурсныг нотлох шүүхийн шийдвэрТөрийн болон орон нутгийн байгууллагын шийдвэрээр хийгдэж буй дахин төлөвлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, дэд бүтцийн засвар, шинэчлэлтийн талаар төр захиргааны байгууллагын гаргасан шийдвэр, тушаал,Байгалын давагдашгүй хүчин зүйл болсныг тодорхойлох онцгой байдлын тодохойлолт, дүгнэлтДайн байлдаан, хувьсгал, үймээн самуун, нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүссэн талаар холбогдох байгууллагын тодорхойлолтДаатгагч  шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ, хуулийн хугацаанд нөхөн төлбөр олгоогүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хоног тутамд гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0.5 хувиар алданги тооцож даатгуулагчийн нөхөн төлбөр дээр нэмж олгоно.Шаардлагатай тохиолддолд нэмэлт материал шаардвал хугацааг сунгаж болно.
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Даатгуулагч /хуулийн этгээд/-ийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ын гишүүн, ажилчид согтууруулах ундаа, мансууруулах  бодис хэрэглэсэн, эм хэтрүүлэн хэрэглэсэнээс үүдэн даатгалын тохиолдол үүссэн бол;Даатгуулагч /хуулийн этгээд/-ийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ын гишүүн ХДХВ-ын халдвар авах болон ДОХ, бэлгийн замын халдварт өвчин, жирэмслэлт, төрөлт, гоо сайхны мэс засал, эмчийн бус заавар болон стандартын бус эмчилгээ, үйлчилгээ, судалгаа, туршилтын чанартай эмчилгээ, үйлчилгээний үр дагавараас нас барах хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж зээлийн төлбөр тасалдах шалтгаан бий болсон болДаатгуулагч /хуулийн этгээд/-ийн удирдлага, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ын гишүүн амиа хорлосон, амиа хорлохыг завдсан, хууль зөрчсөн үйлдэл, гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан, гэмт хэргийн зохион байгуулагчаар оролцсоноос үүдэн зээлийн эргэн төлөлт зөрчигчдсөн болНотолгоогүй хохиролДаатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *