Урлагийн ажилтны гэнэтийн ослын даатгал

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Энэхүү даатгалын зорилго нь даатгалын хугацаанд 24 цагийн турш гэнэтийн осол аваарын улмаас тухайн уран бүтээлчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг даатгагч мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлөхөд оршино.

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

Уран бүтээлчийн ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үеийн эрсдэл:

Зүсэгдэх
Хавчуулах
Унаж бэртэх
Түлэгдэх
Хальтрах
Цохиулах
Зам тээврийн аюул осолд өртөх
Гал түймэрт өртөх
Үер усны аюулд өртөх
Наранд цохиулах 
Газар хөдлөлтийн нөлөө
Хөрсний нуралт, цөмрөлт
Ус шаварт унах
Аянга
Цасан болон шороон шуурга
Хорт ургамалд хордох
Хүчтэй салхи
Химийн бодист хордох
Цахилгааны хүчдэл, дэлбэрэлтийн нөлөөлөл
Машин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн сөрөг нөлөөлөл
Морь малнаас унах чирэгдэх
Малд дайруулах
Мөргүүлэх
Өшиглүүлэх
Араатан амьтанд хазуулах
Бусдад хорлогдох, зодуулах
Гэмт халдлагад өртөх
Хүйтэн мэс зэвсэгт өртөх
Хоолойгоо зүсэх, гэмтээх

ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР

Гэнэтийн ослоос хойш 12 сарын хугацаанд даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлоос хамааран даатгалын үнэлгээнээс дараах хувь хүртэл нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:

Даатгуулагч амь насаа алдсан100%

Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн, хагас, түр алдсан тохиолдолд даатгуулагчийн эмнэлэг, амбулатори,  гэрээр эмчлүүлсэн эмчилгээний нэн шаардлагатай зайлшгүй  зардлуудыг  даатгалын үнэлгээний 100% хүртэл нөхөн төлнө. Үүнд:

Амбулаторийн оношлогоо, үйлчилгээний зардал                    
Хэвтэн эмчлүүлэх, ор хоногийн зардал
Эм тариа, боолтын материалын зардал
1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрУрлагийн ажилтны гэнэтийн ослын даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйл Урлагийн ажилтаны /уран бүтээлчийн/ амь нас, эрүүл мэнд байна. 
Даатгалын үндсэн эрсдэл АНГИЛАЛЭРСДЭЛҮҮДУРАН БҮТЭЭЛЧИЙН АЖИЛ ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙХ ҮЕИЙН ЭРСДЭЛЗүсэгдэхХалтирахХавчуулахБүдрэх, торохУнаж бэртэхЭлдэв юманд цохиулахТүлэгдэхЗам тээврийн аюул осолд өртөхГал түймэрУс шаварт унахҮерАянгаНаранд цохиулахЦасан болон шороон шуургаГазар хөдлөлтХорт ургамалд хордохХөрсний нуралт, цөмрөлтХүчит салхиЦахилгааны хүчдэл, дэлбэрэлтийн нөлөөлөлМашин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн нөлөөлөлМорь малаас унах чирэгдэхХорт хий, химийн бодист хордохМалд дайруулахӨшиглүүлэхМөргүүлэхХазуулахБусдад хорлогдох, зодуулахАраатан амьтан ба чоно нохойд хазуулахГэмт халдлагад өртөхХүйтэн мэс зэвсэгт өртөхГэрээнд хязгаарласнаас бусад эрсдэл  
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ1% – 2,3% байна
4Нөхөн төлбөр олголтДаатгагч дараах бичиг баримтуудаас үндэслэн нөхөн төлбөр олгоно. Үүнд:Даатгалын баталгаа Байгууллагын албан тоот /банкны нэр, дансны дугаарыг тодорхой бичнэ/Нөхөн төлбөрийн маягтыг Даатгагчаас авч бөглөнө.Хохирлын талаарх мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт (эмнэлгийн акт эсвэл лист, эмчилгээний карт)Хохирлын хэмжээг тогтоосон баримт (эмнэлэг эмчилгээний зардлын дүн бүхий тооцооны хуудас, лист)Нөхөн төлбөрийг даатгуулагчид эсвэл даатгуулагчийн хууль ёсны өв залгамжлагчид нь олгоно.Даатгагч шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ, хуулийн хугацаанд нөхөн төлбөр олгоогүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хоног тутамд гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0.5 хувиар алданги тооцож даатгуулагчийн нөхөн төлбөр дээр нэмж олгоно.
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Бүх төрлийн өвчин, эмгэг түүнээс үүдсэн бүх төрлийн эрсдэлүүд;Амиа хорлох, хорлохоор завдсан болон түүний үр дагавар;Согтууруулах ундаа, мансууруулах, сэргээх үйлчилгээтэй бодис болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм хэрэглэснээс үүдэн гэмтэж бэртсэн;Мэргэжлийн болон аюултай спортоор хичээллэх үед гарсан хохирол тэдгээрийн үр дагавар;Дайн байлдаан, үймээн, самуун, бослого, террорист үйл ажиллагаа, ажил хаялт, төрийн эргэлтийн үр дагавар;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Нотолгоогүй хохирол;Өөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *