Цалингийн зээлийн эрсдэлийн даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрЦалингийн зээлийн эрсдэлийн даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэрЗээлийн даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлЗээлдүүлэгчээс зээлдэгчид олгосон зээлийн гэрээний төлбөр тасалдах;
Даатгалын үндсэн эрсдэлЗээлдэгч амь насаа алдсан;Зээлдэгч өвчний болон гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдсан, группд орсон;Зээлдэгч ор сураггүй алга болсонЗээлдэгчийн ажил олгогч байгууллага татан буугдсан, дампуурсан, санхүү цалингаа тавьж чадаагүй зэрэг шалтгаануудаас Зээлдэгч зээлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй болсон;Зээлдэгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 1 сар ажилдаа ирээгүй /тасалсан бөгөөд энэ талаар ажил олгогчийн зүгээс албан бичгээр зөвхөн тодорхойлолт гаргасан болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37, 38, 39, 40 дүгээр зүйлийн дагуу хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдсан;Төрийн улс төрийн, жинхэнэ болон үйлчилгээний албан тушаалтан ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн;Зээлдэгч гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас төлбөрийн чадваргүй болсноос зээлийн эргэн төлөлт хуваарьт хугацаандаа хийгдээгүй;Зээлдэгч шүүхийн шийдвэрийн дагуу ял авч хоригдсон, цагдаа, авлигатай тэмцэх газар, тагнуулын байгууллагаас шалгагдаж байх хугацаанд баривчлагдсан болон цагдан хоригдсон
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ0,5%-1,5% байна.
4Нөхөн төлбөр олголт 
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Нотолгоогүй хохиролДаатгуулагчийн хариуцах хэсэгӨөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;Даатгалын гэрээнд бүртгэгдээгүй гар утас, электрон төхөөрөмжид учирсан хохирол;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *