Унадаг дугуйны иж бүрэн даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрУнадаг дугуйны иж бүрэн даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал, Эд хөрөнгийн даатгал, Хариуцлагын даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлДаатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэнд байнаДаатгуулагчийн эд хөрөнгө буюу унадаг дугуй байнаУнадаг дугуйчдын гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага байна.
Даатгалын үндсэн эрсдэлГэнэтийн ослын хувьд:Зам тээврийн осолд өртөхУралдаанд оролцох үед осолдохБарилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унахад даруулах, өртөхБусад тээврийн хэрэгсэл, техник хэрэгсэлд мөргүүлэхЭд хөрөнгийн хувьд:Зам тээврийн осолд өртөхУралдаанд оролцох үед осолдохБарилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унахад даруулах, өртөхБусад тээврийн хэрэгсэл, техник хэрэгсэлд мөргүүлэхХулгайгаас бусад гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдэлГуравдагч этгээдийн хувьд:Амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулахЭд хөрөнгөд хохирол учруулах
Даатгалын нэмэлт эрсдэл АНГИЛАЛЭРСДЭЛҮҮДАХУЙНЗүсэгдэхХалтирахХавчуулахБүдрэх, торохУнаж бэртэхЭлдэв юманд цохиулахТүлэгдэхЗам тээврийн аюул осолд өртөхБАЙГАЛИЙНГал түймэрУс шаварт унахҮерАянгаНаранд цохиулахЦасан болон шороон шуургаГазар хөдлөлтХорт ургамалд хордохХөрсний нуралт, цөмрөлтХүчит салхиYЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНИКИЙНУурхай нурах, цөмрөх, дэлбэрэх,  гулгалтад өртөхСантехник дулааны сүлжээний гэмтлийн нөлөөлөлЦахилгааны хүчдэл дэлбэрэлтийн нөлөөлөлМашин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн нөлөөлөлШаталтын нөлөөлөлХорт хий, химийн бодист хордохМАЛ АМЬТНЫ НӨЛӨӨЛЛӨӨР ҮҮСЭХМорь малаас унах чирэгдэхӨшиглүүлэхМалд дайруулахХазуулахМөргүүлэхАраатан амьтан ба чоно нохойд хазуулахБУСАДБусдад хорлогдохХүйтэн мэс зэвсэгт өртөхГэмт халдлагад өртөхГэрээнд хязгаарласнаас бусад эрсдэл 
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээГэнэтийн ослын хувьд: 0,7% – 1,2% байна.Унадаг дугуйны хувьд: 4% – 6% байна.Унадаг дугуйчдын гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын хувьд: 0,8% – 1,5% байна. 
4Нөхөн төлбөр олголтДаатгагч дараах бичиг баримтуудаас үндэслэн нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:Даатгалын баталгааНөхөн төлбөрийн маягт /Даатгагчаас авч бөглөх/Хохирлын талаарх мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт /Хохирлын үнэлгээний баримт, эмчийн дүгнэлт/Даатгагч шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ, заасан хугацаанд нөхөн төлбөр олгоогүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хоног тутамд гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0.5 хувиар алданги тооцож даатгуулагчийн нөхөн төлбөр дээр нэмж олгоно.Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал шаардвал хугацааг сунгаж болно.Нөхөн төлбөр олгосон тохиолдолд даатгалын тохиолдлоос үлдсэн хөрөнгө, хөрөнгийн хэсэг даатгагчийн мэдэлд шилжинэ.Нөхөн төлбөрийг даатгуулагчид эсвэл даатгуулагчийн хууль ёсны өв залгамжлагчид нь олгоно.
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүдДаатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Нотолгоогүй хохиролДаатгуулагчийн хариуцах хэсэгӨөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;Даатгалын гэрээнд бүртгэгдээгүй гар утас, электрон төхөөрөмжид учирсан хохирол;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *