Банкны харилцагчийн эрсдэлийн даатгал

1Даатгалын бүтээгдэхүүний нэрБанкны харилцагчийн эрсдэлийн даатгал
2Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Хөрөнгийн даатгал
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3Даатгалын зүйлДаатгуулагч банкны харилцагчийн интернет банкруу нэвтрэх нууц үгээ алдах,  картаа хулгайд алдах, дээрэмдүүлэх хохирол байна
Даатгалын үндсэн эрсдэлНууц үг хулгайд алдахАТМ-аас бэлэн мөнгө авсаны дараа дээрэмдэхХүч хэрэглэн АТМ-аас бэлэн мөнгө авахуулан дээрэмдэхЗээлийн картаа хулгайд алдах, зээлийн картыг хуулбарлах, картын мэдээллийг ашиглан АТМ-аас бэлэн мөнгө авахТүрийвч суйлах болон хулгайлах, кредит картны мэдээллийг ашиглах, хуулсны дараа АТМ-аас зарлага хийгдэхКредит болон дебит картыг суйлах, булаах мөн тухайн картыг хэрэглэх эрхгүй хүн хууль бусаар ашиглахХулгайд алдсан, хаяж гээгдүүлсэн бөгөөд энэ тухай зарлагдсан картыг хууль бусаар хэрэглэхГар утсаа хулгайд алдсаны улмаас гарсан гар утасны төлбөр тооцооХүч хэрэглэн зарлага хийлгэхХуулийн зөвлөгөө
Даатгалын нэмэлт эрсдэлБайхгүй
Даатгалын үнэлгээДаатгуулагчтай харилцан тохиролцож тогтооно.
Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ2,000 – 3,500 төгрөг байна.
4Нөхөн төлбөр олголт Даатгагч дараах бичиг баримтуудаас үндэслэн нөхөн төлбөр олгоно.Үүнд: – Цагдаагийн тодорхойлолт;Нөхөн төлбөрийн маягт /бүрэн бөглөсөн, огноог оруулсан, гарын үсэг зурсан байх;АТМ-аас бэлэн мөнгө авсан баримт (зарлагын дүн, цаг, өдөр, АТМ байршил гэх мэт мэдээллийг харуулсан байх);Санхүүгийн байгууллагаас тухайн гүйлгээ (цаг, өдөр, дүн тухайн байршил зэргийг дурдсан) хийгдсэнийг нотлох баримт;Санхүүгийн байгуулагаас тухайн АТМ –д гэмт этгээд механикаар өөрчлөлт хийн түүний картны мэдээллийг ашигласныг (цаг, өдөр, дүн тухайн байршил зэргийг дурдсан) нотлох баримтГар утсаа дээрэмдүүлсэн тохиолдолд мөн санхүүгийн байгууллагаас тухайн гүйлгээ гүйлгээ (цаг, өдөр, дүн тухайн байршил зэргийг дурдсан) хийгдсэнийг нотлох баримт;Нөхөн төлбөрийг даатгуулагчид эсвэл даатгуулагчийн хууль ёсны өв залгамжлагчид нь олгоно.Даатгагч шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл болон бусад материалыг бүрэн хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэнэ, хуулийн хугацаанд нөхөн төлбөр олгоогүй тохиолдолд Иргэний хуулийн 232.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хоног тутамд гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн 0.5 хувиар алданги тооцож даатгуулагчийн нөхөн төлбөр дээр нэмж олгоно. 
5Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүд Даатгалын тухай хуулийн 8.5-д заасан нөхцлүүд: /даатгуулагчийн хууль зөрчсөн үйлдлийн үр дагавар, хохирол; даатгуулагч санаатайгаар хохирол учруулсан буюу даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл, орчныг бүрдүүлсэн; энэ гэрээний 5.1-д заасан эрсдэлээс бусад шалтгаанаар хохирол үүссэн, хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол/;Нотолгоогүй хохиролӨөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол;Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн;Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдолУчирсан хохирлын шууд бус үр дагавар;Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол;

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *