Материал бүрдүүлэх

 1. Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл гаргахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
  1. Өргөдөл, албан бичиг;
  2. Даатгалын баталгааны эх хувь;
  3. Цагдаа, Онцгой байдлын алба, эмнэлэг, засаг захиргааны байгууллага, орон сууцны контор болон бусад хуулийн байгууллагын хохирлыг нотлох акт, дүгнэлт, тодорхойлолт.
  4. Осолд орсон бүх автомашины тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн жолооны үнэмлэхний хуулбар.
  5. Баримтжуулсан гэрэл зураг, видео бичлэг.
  6. Ослыг гэрчлэх гэрчийн тодорхойлолт.
  7. Даатгагч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд үнэлгээний байгууллагын үнэлгээний дүгнэлтийг гаргуулан материалдаа хавсаргах.
 2. Ямар тохиолдолд нөхөн төлбөрийг 100% авах вэ?
  1. Даатгуулсан эд зүйл бүрэн устаж, дахин ашиглаж болохгvй болсон тохиолдолд 100% олгогдоно.
  2. Эд хөрөнгөө зах зээлийн үнээр үнэлсэн байх.
  3. Даатгалын эрсдэлд тохирох хураамжийн хувийг төлсөн байх.
 3. Хохирлын үнэлгээг заавал хийлгэх шаардлагатай юу?
  1. Аливаа эд хөрөнгө болон автомашинд учирсан гэмтлийн үнэлгээг хөндлөнгийн тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаар үнэлүүлдэг. /МУ-ын Даатгалын тухай хуулийн 8.4, Даатгалын Мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль/
  2. Хэрэв даатгагч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд даатгуулагч хохирлын үнэлгээний дүгнэлтийг шаардах эрхтэй.