ДААТГАГЧИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА

ҮзүүлэлтБайвал зохих доод
хэмжээ
Дүн
Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын харьцаа119%252%
Зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгийн харьцаа10%10%